Moció per la modificació de les bases reguladores de les subvencions a Serveis Socials amb perspectiva de dona i LGTBI.

Des de JuntsxAmposta creiem i volem seguir impulsant polítiques per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones.

Durant la passada Comissió de Serveis Socials ens van informar que alguna entitat amb conveni amb l’Ajuntament no admetia dones en els seus espais d’acolliment per sensellarisme. Clarament, una discriminació inadmissible que pot ser resolta per part de les dues parts implicades: bé per part de l’entitat o bé per part de l’Ajuntament. Per part de l’Entitat, adequant el seu funcionament als principis bàsics d’igualtat exigibles a totes les entitats d’Amposta ; per part de l’Ajuntament, afegint als convenis i subvencions la perspectiva de dona i de LGTBI.

Donat que al Pla de Dones 2019-2022 de la Ciutat d’Amposta hi diu : “En aquest context el Pla Local de Polítiques de dones d’Amposta, com assolir la igualtat efectiva entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe (2019-2022) es concep com a instrument bàsic d’actuació de l’Ajuntament d’Amposta per promoure la igualtat entre les persones i eradicar situacions de discriminació per raó del sexe, amb la mirada oberta al treball conjunt en pro d’una ciutat més cohesionada i inclusiva, que respecti a totes les persones, sigui quin sigui el seu sexe, la seva identitat de gènere i la seva orientació sexual.”

Més endavant del prefaci del Pla de dones parla de la necessitat de treballar de manera transversal ”per aconseguir sinèrgies multiplicadores per combatre les desigualtats que provoca un sistema social fonamentat en creences i estereotips sexistes i heteronormatius, és precís un model d’intervenció que consideri la interacció i interdependència entre els diferents eixos d’exclusió (ètnia, classe social, gènere i orientació sexual) els quals situen a les persones en posicions de poder diferents i canviants. Un model d’intervenció emmarcat en la perspectiva interseccional que entén la consecució de l’objectiu general de treballar per la igualtat de gènere, a partir de l’impuls de polítiques de dones i polítiques LGTBI separades, però també, entrellaçades i superposades en aspectes i punts rellevants.”

Es per tot això que, revisant els convenis i les bases de subvencions de Serveis Socials, veiem que no s’aplica el criteri de la perspectiva de dona ni LGTBI.

Bases de Subvencions aprovades el 2019
Quarta: Criteris generals de valoració i ponderació de les sol·licituds presentades
Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració i la distribució següent:
• Criteri de qualitat: Coherència entre els objectius i les accions plantejades al projecte, excel·lència del projecte i nivell de col·laboració amb altres agents de la comunitat. 35 punts màxim.
• Criteri d’utilitat pública: Incidència al territori i finalitat social; nombre de participants o persones beneficiàries, implicació de voluntariat en el desenvolupament del projecte i/o nivell de resposta a les necessitats socials del territori. 35 punts màxim.
• Criteri d’innovació: Es valorarà el caràcter innovador i original del projecte. En els recursos emprats per a la realització del projecte i en la metodologia utilitzada per al desenvolupament. 10 punts màxim.
• Criteri d’estabilitat i continuïtat del projecte. Històric dels programes realitzats per l’Entitat als últims anys i sostenibilitat dels seus projectes. 10 punts màxim.
• Criteri de participació activa en el suport de projectes i activitats municipals. Nivell d’implicació en altres projectes municipals i participació al Consell Municipal de Serveis Socials. 10 punts màxim.
La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Creiem totalment necessària la incorporació d’aquests dos elements com a criteris per tal d’assegurar-nos que a qualsevol entitat subvencionada no es discriminarà per raons de ètnia, classe social, gènere i orientació sexual. També es podria posar algun tipus de sanció o bé com a la retirada del conveni o bé la subvenció si no es compleix aquest criteri.

Es per això que juntsxamposta demana que s’incloguin al debat del Ple de l’Ajuntament d’Amposta els següents ACORDS:

PRIMER. Que les polítiques de la perspectiva de gènere i LGTBI han de ser incorporades com a criteris dins de les bases de subvencions de serveis socials.
SEGON. Que qualsevol conveni futur firmat amb qualsevol entitat del tercer sector inclogui la perspectiva de gènere i LGTBI.
TERCER. Donar compte de la modificació a les entitats socials que signen convenis amb l’Ajuntament d’Amposta.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Previous Article

Lluís Martí - Vocal

Next Article

Moció per la instal·lació de tendals a les zones infantils

Related Posts
Total
0
Share