Moció de Junts per Amposta per l’establiment d’un Registre de Proveïdors d’Amposta (RPA).

Durant l’any 2019 l’Ajuntament d’Amposta va realitzar contractacions per valor de més de 2,4M€ en contractes menors. Una quantitat molt important de diners que, molts cops, no reverteixen dins de la societat empresarial ampostina. També, molts cops, des de l’empresariat ampostí és té la sensació que les contractacions de menors és opaca, discrecional, poc proporcional i repetitiva. Amb les dades a la mà un 43% de les contractacions en menors són per a empreses d’Amposta. SI mirem més endins, en serveis baixa fins al 30% i en subministraments és del 47%. Llavors creiem des de JuntsxAmposta i més desprès de la crisi del COVID, que aquests números poden arribar a ser millors, i sobretot, amb més rotació de proveïdors, i poder així ajudar més a les empreses ampostines.

Per esvair dubtes, ajudar les empreses, millorar la imatge i la transparència de l’Ajuntament, creiem necessari la implantació d’un registre de proveïdors a Amposta. També a nivell intern, veiem la pràctica de la repetició de contractes amb informes desfavorables d’intervenció que per a JuntsxAmposta s’haurien d’anar minimitzant.

Es consideren contractes menors, tots aquells contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministraments o serveis (sense impostos). Aquests contractes no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

A nivell general, la contractació́ publica es regeix per principis com la igualtat de tracte, la no discriminació́, la transparència, la proporcionalitat i la integritat, però̀ en el cas dels contractes menors, delimitats pel seu valor, el legislador admet l’adjudicació́ directa per part de l’òrgan de contractació́, com a excepció́ a l’aplicació́ estricta d’aquells principis.

Tanmateix, res no impedeix que els ajuntaments, en exercici de les potestats autoorganitzativa i reglamentaria que tenen reconegudes, es dotin d’una normativa pròpia que permeti introduir l’aplicació́ dels principis de la contractació́ publica en l’adjudicació́ de contractes menors mitjançant un procediment específic.

La possibilitat de preveure un procediment per a adjudicar contractes menors, a més de dotar aquests processos d’una major adequació́ als principis que regeixen la contractació́ publica, permet establir una tramitació́ uniforme, amb més seguretat jurídica i amb menys marge per a la discrecionalitat política i/o tècnica garantint al màxim la igualtat d’oportunitats.

Mitjançant l’autoregulació́ també́ es dona resposta als dubtes interpretatius que ha generat la introducció́ per part del legislador de les noves limitacions en relació́ a l’adjudicació́ de contractes menors, contingudes a l’article 118 de la nova LCSP, especialment pel que fa a la contractació́ de necessitats periòdiques i recurrents, i fins que el legislador estatal o autonòmic no donin una resposta a la qüestió́.

És important també el salt tecnològic i l’augment de la resiliència de la ciutat, en especial al sector empresarial, que pot suposar la implantació d’aquest registre de proveïdors. També la centralització de procediments i com no pot ser de cap altra manera l’accès per part de tots els regidors de la corporació per poder fer la seua tasca de seguiment i escrutini de la tasca de govern.

Es per tot això que JuntsxAmposta porta a l’aprovació de l’Ajuntament d’Amposta

  1. La creació d’un reglament per la regulació́ d’un procediment d’adjudicació́ de la contractació́ menor de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb els principis d’igualtat de tracte, no discriminació́, transparència, proporcionalitat, integritat, eficàcia i eficiència, en connexió́ amb els principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i control de la despesa, salvaguardant la lliure competència i l’obtenció́ de l’oferta més beneficiosa per l’Administració́, amb la finalitat de complir dos objectius principals:
    1. Dotar la Corporació́ i els seus organismes dependents d’un procediment únic, sistemàtic i uniforme per tal de portar a terme aquestes contractacions.

Dotar la Corporació́ i els seus organismes dependents de criteris per a l’aplicació́ correcta de l’article 118 de la LCSP.

Total
7
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Previous Article

Ple extraordinari del 27 de juliol de 2020

Next Article

Moció de JuntsxAmposta per la redacció i implantació d’un pla de resiliència organitzacional.

Related Posts
Total
7
Share