Moció per impulsar una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals.

La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, precarietat i exclusió social. Els governs de la Generalitat i de l’Estat han estat incapaços de revertir la dinàmica d’agreujament de les desigualtats socials en alguns casos per omissió però també per implementació de polítiques regressives pel que fa a drets laborals i socials.

L’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha rebut amb major intensitat les conseqüències socials d’aquesta crisi que encara avui continua afectant amb força els treballadors i les treballadores. L’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos dels ajuntaments (com el cas de l’IBI autopista) i la manca d’un finançament adequat. Per poder donar resposta a les necessitats socials els ajuntaments necessiten un nou marc competencial i de finançament.

Els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i entre altres els que cofinancen les escoles bressol, s’han reduït, i fins i tot s’han incomplert les aportacions acordades per la Generalitat en aquesta matèria durant molt temps. Fruit d’aquest incompliment, el ple municipal va aprovar una moció del PSC al 2015. Una moció on es demanava resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i regularitzar el finançament no abonat des del 2012.

Aquesta crisi econòmica i aquestes limitacions de finançament coincideixen en el temps amb un període de profundes transformacions de la nostra ciutat que s’ha accelerat els darrers anys. El salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1.000€/mes, per la qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però de gran importància per a la ciutadania.

La igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal és imprescindible, per garantir la seva funció social i que cap ciutadà en pugui quedar exclòs per motius econòmics. El criteri de justícia social ha de guiar les polítiques redistributives i una fiscalitat progressiva que permetin fer efectiva aquesta igualtat d’oportunitats. Les administracions han de promoure l’eliminació de totes les barreres que impedeixen l’accés als serveis públics per motius econòmics, d’origen, socials o de qualsevol altra mena.

A Amposta, s’aplica una tarificació clàssica en quasi tots els casos, només ESARDI té una aproximació d’allò que proposem. L’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.

La tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.

Aquesta eina d’equitat i de justícia social es pot estendre a la resta de preus públics dels serveis municipals com ja han fet altres poblacions de la província i de tot el país. Experiències properes i recents també indiquen que l’accés a aquesta tarifació dels serveis municipals es pot fer en un sòl tràmit periòdic sotmès a actualització segons les variacions de la situació familiar.

D’altra banda, aquest sistema de tarifació pot oferir millors respostes davant la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.

Per tot l’exposat proposem al ple els següents acords:

Primer. Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus i taxes públiques municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta l’Ajuntament d’Amposta, i que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar.

Segon.- Crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus i taxes públiques dels serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se durant el proper any fiscal.

Tercer.- Implementar un tràmit únic per accedir a la tarifació social dels preus públics d’aquells serveis que apliquin aquest sistema.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Previous Article

Espai polític a Amposta Ràdio 11.11.2021

Next Article

Debat del ple de novembre 30.11.2021

Related Posts
Total
0
Share